NOTÍCIES

S'inicia el termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacional i provincial de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de l'exercici 2017, que comprèn del dia 15/09/2017 al 20/11/2017 ambdòs inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributaria, de 19 de juny del present (BOE 26/06/2017)

L'esmentada resolució estableix que el seu cobrament haurà de fer-se a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d'ingrés que per aquest motiu es fa arribar al contribuent.

En el supòsit que no hagués rebut el document de pagament o aquest s'hagués extraviat, podran efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la Delegació de l'Agència que li correspon, prèvia sol·licitud.

El passat 30 d'agost es va publicar al BOE l'ordre HFP/816/2017 de 28/08,  per la qual s'aprova el model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, amb efectes a partir del 1 de Gener de 2016.

La declaració del model 232 s'haurà de presentar quatre mesos desprès de la data de presentació de la declaració del Impost de Societats. (El mes de novembre seguent de l'exercici tancat)

Descarregar Circular

Dades de contacte

 info@tgae.cat
 973 443 080
Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes